Skip to main content

Huurvoorwaarden Kas Kantu di Laman

Huurvoorwaarden/Begripsbepalingen
1.1 (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit voor het huren van het appartement. In deze huurvoorwaarden wordt, daar waar gesproken wordt over ‘huurder’, tevens bedoelt de ‘medehuurder(s)’.
1.2 Medehuurder(s): degene die samen met (hoofd)huurder in het appartement verblijft.
1.3 Beheerster: Angela, die namens de eigenaren van het appartement, beheertaken van het appartement uitvoert. 
1.4 Verhuurder: de rechtmatige eigenaren van het appartement die het appartement aan de huurder verhuurt.

Totstandkoming huurovereenkomst
2.1 De gast kan een optie aanvragen die voor een week geldig is. Na het vaststellen van de optie ontvangt u een factuur.
2.2 De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van huurder van het aanbod van verhuurder. De huurovereenkomst is definitief na ontvangst van de aanbetaling, ook omschreven onder artikel 3 in deze voorwaarden.
2.3 Indien huurder de huurovereenkomst om welke reden dan ook beëindigt, is er sprake van annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Betaling
3.1 Binnen 6 dagen na ontvangst van de door verhuurder per e-mail gestuurde boekingsbevestiging en factuur, dient 40% van de totaalsom te zijn voldaan. De resterende 60% van de totaalsom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.
3.2 Indien de huurovereenkomst binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode tot stand komt, moet het volledige verschuldigde bedrag binnen vijf dagen voldaan zijn na ontvangst van de factuur.
3.3 Bij uitblijven van betaling, niet tijdige of onvolledige betaling, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in welk geval de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Annulering
4.1 Bij annulering ontvangt huurder geen restitutie van de huursom. Huurder zal hiervoor de annuleringsverzekering moeten aanspreken. Kosten als 7% toeristenbelasting en de eindschoonmaak komen bij annulering te vervallen en zullen dus niet vermeld staan op de annuleringsfactuur.
4.3 Indien huurder eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, kan huurder geen aanspraak maken op restitutie van een deel van de huursom. Ook hiervoor dient de annulering– of reisverzekering aangesproken te worden.

Beheerder(s) en sleuteloverdracht
5.1 Huurder wordt ontvangen door onze beheerster Angela. Zij verstrekt de sleutels van het appartement en geeft een rondleiding met uitleg over het appartement en apparatuur. Ook noteert zij bij aankomst en vertrek de meterstanden van elektra en water (welke verrekend worden met de borgsom). Zowel huurder als beheerster tekenen voor akkoord op het opleverformulier.
5.2 Het appartement wordt bij aankomst en vertrek samen met huurder(s) geïnspecteerd op schade en het aanwezige/missende inventaris. Eventuele mankementen worden ook genoteerd op het opleverformulier.
5.3 Bij boeking krijgt u het mobiele nummer van onze beheerster ter plekke die u bij het appartement zal opvangen.
5.4 Wanneer huurder bij de boeking kiest voor de luchthaventransfer, is huurder verplicht dit bedrag NAF 100,- bij aankomst in het appartement aan onze beheerster te voldoen. De transferprijs is gebaseerd op een enkele reis.
Bij een transfer van luchthaven naar appartement en van appartement naar luchthaven zijn de kosten NAF 200,-.

Borgsom
6.1 Er wordt een borgsom in rekening gebracht à € 400,- voor het gehele perceel. De borgsom moet vooraf (samen met toeristenbelasting en eindschoonmaak) overgemaakt worden gelijktijdig met de eindfactuur. Na aftrek van eventuele schadekosten en elektra- c.q waterverbruik, wordt de borgsom binnen 1 week na verblijf, terug op de rekening van huurder gestort. Mocht er tijdens verblijf enige schade worden aangebracht, moet deze altijd worden gemeld aan onze beheerster.

Elektriciteit, water, toeristenbelasting
7.1 De huurprijs is exclusief de kosten voor elektriciteit (€ 0,45 per kWh) en water (€ 8,- per m3)
7.2 Onze beheerster zal de meterstanden van elektriciteit en water bij aankomst en vertrek opnemen en noteren in bijzijn van huurder op het opleverformulier.
7.3 Toeristenbelasting staat vermeld op de offerte en factuur en moet door huurder vooraf betaald worden.

Aansprakelijkheid huurder
8.1 Huurder is aansprakelijk voor schade toegebracht door zijn/haar toedoen, en/of die van zijn/haar medegasten aan het appartement en inboedel.
8.2 Verhuurder heeft het recht de kosten als gevolg van reparatie en/of vervanging van goederen bij beschadiging of verlies, al dan niet door opzet of schuld van huurder, direct te verhalen door verrekening met de borgsom. Indien deze kosten hoger uitvallen dan de borgsom, zal een eindafrekening gemaakt worden. Deze vindt plaats na ontvangst van de definitieve rekening(en) voor het beschadigde of verloren/verdwenen object(en). Logischerwijs zal verhuurder deze definitieve rekening(en) aan huurder overleggen.
8.3 Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken.

Aansprakelijkheid verhuurder
9.1 Verhuurder is verplicht het appartement op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.
9.2 Het is uitgesloten de verhuurder aansprakelijk te stellen voor schade waarvoor de reisverzekering (Let op! werelddekking), dekking voor geeft.
9.3 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel aan huurder door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en eigendommen, geld inbegrepen. Verblijf in het appartement is voor eigen risico van huurder.
9.4 Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid van eventuele toezeggingen van beheerster voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door verhuurder.
9.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke storingen van apparatuur in en om het appartement en storingen van water- en/of stroomvoorzieningen en internet.
9.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast van activiteiten van buiten het gehuurde perceel, inclusief bouwactiviteiten in de buurt van het appartement of overmacht van welke aard dan ook.

Maximaal aantal personen
10.1 Het aantal personen dat daadwerkelijk overnacht in het appartement mag niet meer bedragen dan tijdens de boeking is opgegeven. Verhuurder heeft de mogelijkheid de overnachting voor de extra personen te ontzeggen. Blijkt na bijvoorbeeld een onverwachts bezoek van onze beheerster dat er toch meer personen overnachten dan afgesproken, dan is er per direct een vordering ten hoogte 25% van de huursom, per extra persoon, opeisbaar.

Roken, huisdieren en feesten in het appartement.
11.1 Voor het gehele appartement geldt niet roken. Rokers kunnen buiten roken. Bij overtreding van het rookverbod, zal het appartement professioneel gereinigd moeten worden. Deze kosten komen voor rekening van huurder. Gooi geen sigaretten(filters) buiten op de grond. Extra schoonmaakwerkzaamheden zullen in rekening worden gebracht van huurder.
11.2 Huisdieren zijn niet welkom in het appartement.

Parkvoorwaarden
Bij aankomst in het appartement zal onze beheerster Angela u een formulier aanbieden voor uw verblijf op Royal Palm Resort zodat de beveiliging op de hoogte is van uw verblijf en u weet wat de parkregels inhouden.